ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ


edu

อ่านเพิ่มเติม

       สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ จึงได้มีนโยบายให้ กองบัญชาการศึกษา ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม ของ ข้าราชการตำรวจ จัดทำคู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยา บรรณของตำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ

  1. มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการปฏิบัติงานด้วย หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
  2. ตระหนักถึงปัญหาเชิงจริยธรรมและเข้าใจหลักพฤติกรรมศาสตร์ เชิงจริยธรรม จารีต ประเพณีวัฒนธรรมของคนในชาติ
  3. มีความสำนึกในความถูกต้องและชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ รับใช้ประชาชนมีจิตสาธารณะ เสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
  4. ยึดมั่นในสถาบันชาติเชิดชูศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
  5. ร่วมมือร่วมใจกันนำคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของ ตำรวจ ไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

      ทั้งนี้ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำไปถ่ายทอด หรือสอดแทรกในการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจประจำสัปดาห์ หรือการฝึก อบรมในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป