ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ประกาศสานักงานตารวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทาการ สถานีตารวจภูธรสากเหล็ก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)