ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ประชาสัมพันธ์ สถานีตำรวจตะพานหิน สถานีตำรวจต้นแบบ ระดับจังหวัด ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ


ประชาสัมพันธ์ สถานีตำรวจตะพานหิน สถานีตำรวจต้นแบบ ระดับจังหวัด

ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ

แนะนำ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานได้ที่ สถานีตำรวจตะพานหิน