ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ภ.จว.พิจิตร ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้จัดทำประกาศตำรวจภูธรพิจิตร 2 เรื่อง ดังนี้ 1. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร 2.เรื่องเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของของตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร