ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ Smart Social Media