ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย


560903-Fontthai

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 164 ลงวันที่ 13 กันยายน 2553 เรื่อง โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย คลิกดาวน์โหลดไฟล์ด่านล่าง ไปศึกษาได้…

[wpfilebase tag=file id=6 /]