ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจเสนอผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ


{4922246_592559163386}1_เทคโนโลยีอวกาศและสารสนเทศแห่งชาติ_Page_1 {4922246_592559163386}1_เทคโนโลยีอวกาศและสารสนเทศแห่งชาติ_Page_2 {4922246_592559163386}1_เทคโนโลยีอวกาศและสารสนเทศแห่งชาติ_Page_3