ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน Government Access Channels : G-Channels


g_channels

ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รายงานผลการดำเนินการพัฒนาศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับ ประชาชน(Government Access Channels : G-Channels) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของ หน่วยงานต่างๆ ได้จากจุดเดียว ซึ่งมีช่องทางในการให้บริการของศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ได้แก่

1. การให้บริการผ่านเว็บไซต์ (Website) โดยประชาชนสามารถเข้าใช้บริการจาก

1.1 เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ https://www.egov.go.th ซึ่งมีหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วม จำนวน ๔๔๘ หน่วยงาน

1.2 ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการผ่านเว็บไซต์ https://info.go.th

1.3 ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ https://data.go.th ซึ่งเป็นการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติ

2. การให้บริการผ่านโปรแกรมการเข้าถึงจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ซึ่งสามารถดาวน์โหลด Application ผ่านทางเว็บไซต์ https://apps.go.th และใช้ได้ทันที ปัจจุบันมีการบริการ จำนวน 108 บริการ

3. ช่องทางอื่นๆ ได้แก่

3.1 การให้บริการผ่านจุดบริการข้อมูลประชาชนผ่านบัตรประชาชน Government Kiosk ซึ่งได้มีการติดตั้งแล้ว 2 แห่ง ณ ศูนย์ G – Point สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และศูนย์การค้าเซ็นทรัลศาลายา

3.2 จุดบริการข้อมูลข่าวสาร Set Top Box หรือ Smart Box โดยมีแนวคิดการให้บริการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของส่วนราชการ และเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ